Jesaja 53
“Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.”

Ik las deze week dit hoofdstuk in Jesaja. Wat heeft God voor ons overgehad! Als wij ons een beeld vormen hoe Jezus er uitziet worden wij beïnvloed door de plaatjes die wij gezien hebben in bijvoorbeeld een kinderbijbel.

jezus-is-de-goede-herder

Een best wel knappe jonge man met een baard. Toch staat er in het hoofdstuk van Jesaja dat hij een man was van smarten, iemand waarvoor men het gezicht afwendt. Ik moest denken aan een aantal foto’s die ik vorige week voorbij zag komen van een man die zich al 60 jaar niet gewassen had.

Eyefood-man-heeft-zich-60-jaar-niet-gewassen-7-900x450
(Foto overgenomen uit: www.eyefood.n – “deze-man-heeft-zich-60-jaar-niet-gewassen”

Wellicht heeft hij er zo uitgezien, alhoewel ik denk dat hij zich misschien best wel gewassen heeft. Toch zegt de Bijbel: “Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt”. Zo’n Jezus zien we niet graag maar het is belangrijk waarom dit allemaal is gebeurd.

Gelukkig staat dat direct achter dit Bijbelgedeelte. Hij is zo voor ons geworden om ons vrijheid te geven, om onze ziekte op ons te nemen, om onze schuld, onze zonden te dragen voor ons.

Wat een genade dat iemand zich zo overgeeft voor ons, voor mij. Dank U Jezus om alles wat U voor mij hebt gedaan. Gelukkig bent U opgestaan uit de dood en bent U verheerlijkt en staat aan de rechterhand van God. U hebt een Goddelijk lichaam en ik denk dat U er nu wel uitziet als die knappe jongeman die we liever in onze gedachten hebben dan die door ziekte geplaagde man waarvoor men het hoofd wegdraait. Gelukkig hebt U het allemaal gedaan uit liefde voor ons, uit Liefde voor mij.

[04-01-2016]